16

Návrat korytnačky

Autor(i)
Marek Ganz, Marek Dubiel
Miesto/lokalita
Unnamed Road, 066 01 Humenné, Slovensko
Odhadovaná cena
20 000
Návrat korytnačky

Územie európskeho významu Hubková sa rozprestiera severne nad mestom Humenné.
Okrem druhov európskeho významu sa v území vyskytujú aj mnohé druhy rastlín a živočíchov národného významu. Zo živočíšnych druhov sú to napríklad vretenica obyčajná, salamandra škvrnitá, ropucha bradavičnatá, užovka stromová, ako aj väčšie množstvo netopierov. Z rastlinných druhov národného významu sú to napríklad vstavačovec Fuchsov, vstavačovec májový, šafran karpatský, prilbovka biela, či prilbovka dlholistá.
Pôvodné populácie korytnačky bahennej boli viazané na Východoslovenskú nížinu. Výskyt korytnačiek bahenných na východnom Slovensku je viazaný na NPR Tajba. Zostupný trend populácie na Slovensku si vynútil uvažovať o ich územnej ochrane.
Korytnačka bahenná sa v prírode živí dravým spôsobom. Na brehoch loví chrobáky, dážďovky a iné bezstavovce. Vo vode jej potravu tvoria rôzne mäkkýše, hmyz, žubrienky, žaby, choré a poranené ryby.
Územie Hubková je ideálne pre život tohto ohrozeného druhu, ktorý by do lokality pritiahol davy návštevníkov ako v lete tak aj v zime.

Poloha na mape